MOTY 2018 R2-D2 & C-3PO+

MOTY 2018 ENTRY R2-D2 & C-3PO